Правила

Обществените взаимоотношения свързани с гражданското въздухоплаване в Република България се уреждат от :

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

До скоро нямаше ясна представа в коя категория попадат летателните средства като ПАРАПЛАНЕР, ДЕЛТАПЛАНЕР и техните производни с използване на двигател.

Ако се позовем на наредба на ГВА (Наредба №6), въздухоплавателните средства с излетна маса до 120кг. не подлежаха на лицензиране и регистрация. Но наредбата беше отменена и от 9 януари 2014 г.се прие нова.

НАРЕДБА No H-1
която да послужи за изпълнение на ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ и в частност, за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях.
Наредбата е обнародвана в държавен вестник брой 7 стр.13

За определяне в кой раздел/категория попадат Парапланери, моторни парапланери, делтапланери и моторни делтапланери , законодателя в Чл.2. (1) в глава ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ в НАРЕДБА No H-1 према че, „Свръхлеки въздухоплавателни средства“ (СлВС) са въздухоплавателни средства по букви „д“, „е“, „ж“ и „й“ от Приложение II към Регламент (ЕО) No216/2008
Ето и самия регламент:

Регламент(ЕО) № 216 / 2008/
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Въздухоплавателно средство по член 4,параграф 4

д) самолети, хеликоптери и механизирани парашути с не повече от две от държавите – членки, не превишава:
1) 300 kg. за едноместен, излитащ от земята самолет/ хеликоптер; или
2) 450kg. за двуместен, излитащ от земята самолет/ хеликоптер; или
3) 330kg. за едноместен самолет/хеликоптер амфибия или хидроплан; или
4) 495kg. за двуместен самолет/ хеликоптер амфибия или хидроплан, при условие че когато се ползва едновременно като хидроплан/ хеликоптер и като излитащ от земята самолет /хеликоптер,масата му не превишава нито една отдвете граници на максималната излетна маса съответно;
5) 472,5kg. за двуместен излитащ от земята самолет, оборудван парашутна система за пълно възстановяване на височината,монтирана върху корпуса;
6) 315kg. за едноместен излитащ от земята самолет,оборудван спарашутна система за пълно възстановяване нависочината,
монтирана върху корпуса;
и за самолети, чиято скорост на сриване или чиято минимална устойчива скорост в конфигурация за кацане не надвишава 35 възела калибрирана въздушна скорост(CAS);
е) едноместни и двуместни автожири,чиято максимална маса за излитане не надвишава560 kg;
ж) планери с максимална структурна маса 80 kg – за едноместен вариант или 100 kg –за двуместен вариант, включително с крачно задвижване